مناقصه خارجی 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 97 03  تا پایان وقت اداری روز سه  شنبه مورخ 22 / 03 /97 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

مقدار

نام ماده

6 تن

3 تن

750 کیلو

2 تن

5/1 تن

5/1 تن

1 تن

500 کیلو

آلومینیوم فویل دیکلوفناک 100میلیگرم 70 میکرون

آلومینیوم فویل شیاف استامینوفن کودکان

آلومینیوم فویل استامینوفن بزرگسال

آلومینیوم فویل شیاف فرتیژست 400میلیگرم 70میکرون

آلومینیوم فویل شیاف لاکساتور1 گرمی

آلومینیوم فویل شیاف بیزاکودیل 10 میلیگرم

آلومینیوم فویل شیاف آنتی هموروئید 70میکرون

آلومینیوم فویل شیاف لاکساتور 2گرمی

15 تن

آلومینیوم فویل بدون چاپ 70 میکرون

600 کیلو

1 تن

500 کیلو

آلومینیوم فویل اوسپت اچ دی 20 میکرون

آلومینیوم فویل لاینسترونول 5/0 میلیگرم 20 میکرون

آلومینیوم فویل مارولون قرص 20 میکرون

5/1 تن

آنتی پرین

190 کیلو

آرلاسل 83 (سوربیتان سسکوئولئات

700 گرم

کابرگولین

87 گرم

کلسی پوتریول انهید روس

5 میلیون واحد

کلسی تونین

450 کیلو

کلیندا مایسین فسفات

3  تن

دیکلوفناک سدیم میکرونایزد گرید تزریقی (بروماین فری)

500 کیلو

دیمینازین دی استوریت

2 تن

دیوالپروئکس سدیم میکرونایزد

4 کیلو

استرادیول بنزوات

25 کیلو

استرادیول والرات میکرونایزد

100 کیلو

فنوفیبرات میکرونایزد

100 کیلو

فیناستراید میکرونایزد

250 کیلو

فلونگسین مگلوماین

5 کیلو

گالانتامین هیدروبروماید

8000 ام ای یو

هپارین سدیم

200 کیلو

هیدروکسی پروژسترون کاپروات

100 کیلو

کتورولاک ترومتامین

1200 کیلو

ال آرژنین

35  کیلو

لونورژسترول میکرونایزد

5 کیلو

لووتیروکسین

100 کیلو

مژسترول استات

50 کیلو

متیل پردنیزولون استات استریل میکرونایزد

800 کیلو

متولوز90 اس اچ (هایپرملوز)

2 کیلو

مومتازون فورات

200 کیلو

میرج اس 20 (پی ای جی 20 استئارات)

120 کیلو

مدروکسی پروژسترون استات میکرونایزد

750 کیلو

پردنیزولون میکرونایزد

200 کیلو

پرگابالین

40 کیلو

پریلوکائین بیس

2 تن

پروژسترون میکرونایزد

1 تن

فنیل بوتازون بیس

4 تن

متفورمین گرانول آهسته رهش

115200 کیلو

ساپوسیر ان آ اس 50 (دبلیو 35)

15 کیلو

تیزانیدین هیدروکلراید

5/2 تن

والسارتان

 

  Form FC 97 03